Core Syllabus er i logbogen opdelt i 15 emner. Vurderingen er at aktuaruddannelsen pt. dækker kravene i Core Syllabus på nær kommunikation og professionalisme. Det skal her bemærkes, at kun foreningens egne kurser: ”Kommunikation for aktuarer” og ”Etik og Professionalisme i aktuarfaget” godkendes som dækkende for at opfylde kravene vedrørende kommunikation og professionalisme.   

 

Hvem afgør om jeg opfylder Core Syllabus?

Medlemmerne skal selv vurdere om de opfylder kravene i Core Syllabus, men det er bestyrelsen for aktuarforeningen, der endeligt godkender, om du opfylder Core Syllabus opfyldelse i forbindelse med internationalt medlemskab. Reglerne er komplicerede, fordi Core Syllabus blev revideret i 2011 med ikrafttræden for det akademiske år 2014/2015. Hvis du inden da er godkendt som internationalt medlem, skal du ikke godkendes på ny efter det reviderede Core Syllabus. Du vil opfylde det reviderede Core Sylabus (exclusiv Kommunikation og Professionalisme), hvis du har en aktuaruddannelse efter en nyere studieordning med faget Quantitative Risk Management.

 

Relevant efteruddannelse kan tages mange forskellige steder for eksempel kan aktuarforeningens efteruddannelseskurser og kurser på aktuarstudiet på Københavns Universitet (via åbent universitet) være særligt relevante

 

Hvad indeholder den danske aktuaruddannelse?

Den danske aktuaruddannelse er beskrevet på Københavns Universitets hjemmeside under "Guide til studievalg og optagelser" (http://studier.ku.dk/kandidat/forsikringsmatematik/undervisning-og-opbygning/). Her ligger dog kun den aktuelle studieordning, men Ernst Hansen udarbejdet en fin oversigt over de historiske studieordninger, som du kan finde her: http://www.math.ku.dk/~erhansen/sl/studieordning.html

 

 

Hvad indeholder core syllabus?

 

Den internationale Core Syllabus består af en række emner og underemner, se: http://actuary.eu/documents/CORE_SYLLABUS_Oct2011_final_AAE.pdf

  • Opdelingen i 15 emner på logbogen udgør et overskueligt og brugervenligt kompromis mellem den detaljerede CS og den danske aktuaruddannelse. Tabellen nedenfor sammenholder de 15 emner i Aktuarforeningens emneliste med emnerne i den interationale Core Syllabus og kurserne på den seneste studieordning for kandiatuddannelsen i forsikringsmatematik.
  • Bemærk at CS-punktet "language" ikke er et obligatorisk CS-punkt
  • Emnerne Quantitative Risk Management and Solvency og Actuarial Enterprise Risk MAnagement blev introduceret i den Core Syllabus der trådte i kraft i det akademiske år 2014/2015.

 

Aktuarforeningens emneliste

Core Syllabus

General skills G1-G4

Technical Skills T1-T5

Actuarial Technical Subjecs A7-12

Actuarial Applications A13-14

 

Aktuaruddannelsens fag (studienævnets fagkoder i parentes til manøvrering i studeordningen)

1. Matematik

T1. Mathematics

a) Introduktion til matematik (MatIntro)

b) Lineær algebra (LinAlg)

c) Matematisk metode

d) Analyse (An0-1-2)

e) Numerisk løsning af sædvanlige differentialligninger (NumSDL)

2. Sandsynlighedsregning og statistik

T2. Probability and Mathematical Statistics

a) Sandsynlighedsregning og statistik (SS)

b) Mål og intergralteori (MI)

c) Advanced Probability Theory (VidSand1-2)

h) Statistik 1-2 (Stat1-2)

3. Stokastiske processer

T3. Stochastic processes and Modelling

a) Stokastiske processer (Stok1-2-3)

4. Informations- og kommunikationsteknologi

G1. Computing

a) Introduktion til numerisk analyse (NumIntro)

b) Bachelorprojekt i forsikringsmatematik (Bacproj-Akt)

 

5. Økonomi

T4. Economics

a) Introduktion til økonomi (ØkIntro)

6. Regnskab og finansiel rapportering

T5. Accounting and Financial Reports

T6. Legislation

a) Regnskab og Jura (Regn&Jura2)

7. Strukturer og lovgivning i EU

G2. Regulation and Legislation and Taxation

a) Regnskab og Jura (Regn&Jura2)

8. Finansmatematik

A7. Financial Mathematics

a) Kontinuert tids finansiering (FinKont)

b) Finansielle metoder i livsforsikring (Liv2)

9. Statistisk inferens/forløbsanalyse

A8. Multiple State Modelling

a) Stokastiske processer i livsforsikring (LivStok)

 

10. Livsforsikring

A9. Contingencies

15. Life Insurance

17. Pensions

 

a) Forsikring og Jura (Forsik&Jura1)

b) Grundlæggende livsforsikringsmatematik (Liv1)

c) Stokastiske processer i livsforsikring (LivStok)

d) Finansielle metoder i livsforsikring (Liv2)

11. Skadeforsikring

A10. Risk Mathematics

16. General Insurance – Principles and Practice

a) Forsikring og Jura (Forsik&Jura1)

b) Grundlæggende skadeforsikringsmatematik (Skade1)

c) Stokastiske processer i skadeforsikring (SkadeStok)

d) Ruinteori (Skade2)

e) Kredibilitet (Skade2)

12. Finansiel økonomi

A11. Finance and Financial Markets

a) Introduktion til økonomi (ØkIntro)

b) Kontinuert tids finansiering (FinKont)

 

A12. Quantitative Risk Management and Solvency

A13 Actuarial Enterprise Risk Management

 

13. Sundhedsforsikring

 

a) Grundlæggende livsforsikringsmatematik (Liv1)

b) Grundlæggende skadeforsikringsmatematik (Skade1)

14. Kommunikation

G3. Communication Skills

G4. Language (optional)

 

15. Professionalisme

 A14. Professionalism

 

Sponsor

Deloitte KPMG Keylane Edlund Lifecode