(Senest revideret den 23. oktober 2006).

 

§ 1 – Navn, formål og medlemmer

Den Danske ASTIN Forening er stiftet den 21. november 1995 i København, som en undergruppe af Den Danske Aktuarforening, og disse vedtægter er underlagt vedtægterne for Den Danske Aktuarforening.

 

Foreningens formål er at fremme aktuarfaget indenfor dansk skadesforsikring, ved at gøre forsikringsmatematiske spørgsmål til genstand for foredrag og diskussion. Foreningen deltager endvidere i planlægning af efteruddannelse af skadesforsikringsaktuarer via samarbejde med aktuarforeningens efteruddannelsesudvalg.

 

Som medlem af Den Danske ASTIN Forening kan optages personer som er medlem af Den Danske Aktuarforening.

 

§ 2 – Bestyrelsen og budget

Årsmødet vælger en bestyrelse bestående af mindst fire og højst seks medlemmer, og bestyrelsen vælger selv blandt disse en formand og en observatør til Den Danske Aktuarforenings bestyrelse. Ethvert medlem af Den Danske ASTIN Forening kan vælges til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer afgår før tiden, således at bestyrelsen består af tre eller færre medlemmer, så vælges nye bestyrelsesmedlemmer på førstkommende medlemsmøde. Ved indkaldelse til mødet skal det fremgå, at et sådant valg skal foretages. Funktionstiden for det nye medlem udløber ved førstkommende årsmøde.

 

Kontingentet for medlemskab af Den Danske ASTIN Forening fastsættes af Den Danske Aktuarforenings generalforsamling, jævnfør Den Danske Aktuarforenings vedtægter, og opkræves af Den Danske Aktuarforening.

 

Den Danske ASTIN Forening har ikke eget regnskab og konto, men lægger et budget i samarbejde med den Danske Aktuarforening.

 

§ 3 - Møder

Den Danske ASTIN Forening holder møder når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 5 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen kræver det. Indkaldelse til møderne sker skriftligt til hvert medlem med mindst 1 uges varsel. Kopi af mødeindkaldelse sendes til aktuarforeningens bestyrelse.

 

§ 4 - Årsmøde

Den Danske ASTIN Forenings årsmøde afholdes i perioden februar - maj måned hvert år. Senest 1 uge før årsmødet udsendes dagsorden og oversigt over årets indtægter og udgifter. Hvor intet andet er bestemt i disse vedtægter, afgøres valg og træffes beslutninger efter simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme afgørende. Såfremt et medlem ønsker det, foretages afstemning skriftligt.

 

På årsmødet skal følgende punkter som minimum behandles:

  • Bestyrelsen aflægger beretning
  • Opfølgning på årets budget
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

 

§ 5 - Vedtægtsændringer

Den Danske ASTIN Forenings virksomhed reguleres af nærværende vedtægter som er underlagt vedtægterne for Den Danske Aktuarforening. Nærværende vedtægter kan ændres på et vilkårligt medlemsmøde ved 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Bemærk dog at eventuelle ændringer i Den Danske ASTIN Forenings vedtægter skal godkendes af Den Danske Aktuarforenings bestyrelse, jævnfør Den Danske Aktuarforenings vedtægter. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til medlemsmødet.

 

§ 6 – Opløsning

Ved forslag om opløsning af foreningen benyttes samme fremgangsmåde som ved ændring af vedtægterne, jvf. § 5. Vedtages forslaget om opløsning efter reglerne i § 5, kan endelig opløsning som en underafdeling af Den Danske Aktuarforening herefter finde sted i overensstemmelse med Den Danske Aktuarforenings vedtægter.

 

Note til vedtægterne

Pr. 23/10 2006 overgik Den Danske ASTIN forenings formue til Den Danske Aktuarforening. Det blev samtidigt vedtaget at Den Danske Aktuarforening ville supportere halvdelen af Den Danske ASTIN Forenings udgifter, dvs. for tiden med 150 kr per medlem. Den Danske Aktuarforenings holdning er, at man fortsat ønsker en Dansk ASTIN forening, der aktivt arbejder for at fremme det faglige miljø for skadesforsikringsaktuarer.