Underviser

Claus Munk, Professor ved Copenhagen Business School

 

Hvor

Copenhagen Island, Kalvebod Brygge 53, 1560 København V

 

Hvornår

Den 20.-21. marts 2018

 

Indhold:
Kurset belyser hvor meget individer bør spare op til pension og hvordan denne opsparing bør investeres i de vigtigste aktivklasser, og ikke mindst hvordan svarene på disse spørgsmål varierer med individets alder og andre relevante faktorer. En række modeller til at undersøge disse spørgsmål vil blive gennemgået med fokus på at udvikle en forståelse for modellernes konklusioner og dermed de variable og sammenhænge som er centrale for individers investeringsbeslutninger igennem livscyklen.

 

For mange erhvervsaktive danskere vil den pension, de kan se frem til at modtage efter at have forladt arbejdsmarkedet, i høj grad være bestemt af beslutninger taget igennem hele voksenlivet, primært hvor stor en del af deres indkomst de sparer op til pension, og hvordan denne opsparing bliver investeret. Disse beslutningsproblemer er komplekse, da de er langsigtede og involverer en lang række faktorer, hvoraf mange er behæftede med en betydelig grad af usikkerhed. For eksempel vil en persons optimale investerings­beslutning på et givet tidspunkt afhænge af personens finansielle formue, levetid, nuværende og fremtidige lønindkomst, nuværende og fremtidige boligforhold, øvrige aktiver og lån, samt ikke mindst de fremtidige afkast på personens investeringer.

 

Kurset gennemgår en række modeller, der kan bidrage til en forståelse af hvordan forskellige faktorer påvirker individers optimale investeringsbeslutninger igennem livet. Først genopfriskes Markowitz’ klassiske middelværdi-varians model til bestemmelse af den optimale portefølje af finansielle aktiver over en given tidsperiode. Det vises hvordan human kapital og ejerboliger kan inddrages, og hvordan modellen trods sin statiske natur kan give en god indikation af den optimale aktivsammensætning på forskellige alderstrin. En mere fyldestgørende analyse af en persons livscyklus-optimeringsproblem kræver dog en dynamisk model, der kan tage højde for den stokastiske fremtidige udvikling i f.eks. afkast og lønindkomst. Der introduceres en simulationsmodel, der på forholdsvis simpel vis kan illustrere konsekvenserne af en given investeringsstrategi for den fremtidige formue og de fremtidige pensionsudbetalinger, og i denne sammenhæng diskuteres usikkerheden om de fremtidige pensioner i en typisk dansk opsparingsordning. I en dynamisk livscyklusmodel er det kompliceret at bestemme den optimale investeringsstrategi for en given person. Kurset gennemgår eksempler på sådanne dynamiske modeller med fokus på at forstå intuitionen bag modellernes konklusioner.

 

Foreløbigt program:

Tirsdag den 20. marts 2018
09:00-10:30                               Introduktion
10:30-11:00                               Kaffepause
11:00-12:30                               Statisk investeringsbeslutning: Markowitz’ middelværdi-varians model
12:30-13:30                               Frokostpause
13:30-15:00                               Markowitz’ model med indkomst og bolig
15:00-15:30                               Kaffepause
15:30-17:00                               Simulationsmodel for livscyklen – og lidt om usikkerheden om fremtidige pensioner

 

Onsdag den 21. marts 2018
09:00-10:30                               Dynamisk investeringsbeslutning: Mertons model
10:30-11:00                               Kaffepause
11:00-12:30                               Dynamisk investeringsbeslutning: Mertons model
12:30-13:30                               Frokostpause
13:30-15:00                               Dynamisk model med indkomst og bolig
15:00-15:30                               Kaffepause
15:30-17:00                               Dynamisk model med indkomst og bolig

 

Pris
5.500 kr. 

 

Tilmelding

Maksimalt deltagerantal: 30

Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.

Tilmeldingsfrist: 15. februar 2018.

Link til tilmelding: http://www.conferencemanager.dk/livscyklusinvesteringmm

 

 

 

Sponsor

Deloitte KPMG Keylane Edlund Lifecode