Den danske Aktuarforening blev stiftet i 1901 og afholdt konstituerende møde den 23. april 1901. Det første medlemsmøde blev afholdt den 31. maj 1901. På dette møde blev foreningens første vedtæger vedtaget.


Den danske Aktuarforenings formål er at virke for aktuarvidenskabens fremme og at varetage den danske aktuarstands interesser.

 

Høringspart

Den Danske Aktuarforening samarbejder med Finanstilsynet og relevante ministerier og er høringsberettiget i aktuarmæssige spørgsmål. Foreningens medlemmer udpeges ofte til at deltage i udvalgsarbejde. Interesserede medlemmer, der ønsker at deltage i arbejdet, bedes kontakte bestyrelsen.

 

Medlemmer

Foreningen har ved udgangen af 2023 i alt 720 medlemmer. Information om optagelse som medlem af foreningen findes under menupunktet "Bliv medlem".

 

Kontingent

Det årlige kontingent til Den danske Aktuarforening fastsættes på årets generalforsamling, og opkræves i starten af året. I 2024 udgør kontingentet 2.500 kr. for både danske medlemmer og internationale medlemmer. For pensionister er kontingentet 200 kr.

 

Medlemskab af Dansk ASTIN koster i 2024 0 kr., og medlemskab af hver af de udenlandske undersektioner, for eksempel ASTIN eller AFIR, koster i 2023 325 kr. Kontingenter for disse opkræves sammen med kontingentet til Den danske Aktuarforening.

 

Ønskes ind- eller udmeldelse af en undersektion, skal dette ske til sekretæren. Udmeldelsen får først virkning fra og med 1. januar i året, som følger efter året, hvori udmeldelsen er modtaget.

 

Medlemsmøder

Foreningen afholder ni medlemsmøder månedligt fra oktober til juni. Normalt holdes møderne den 2. onsdag i måneden hos Forca, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup. Møderne starter typisk kl. 17 med efterfølgende gratis spisning.

 

Medlemsmøderne i oktober-december og februar-juni vil typisk være et foredrag, enten af en ekstern foredragsholder eller af et af foreningens medlemmer. På medlemsmødet i januar afholdes foreningens årlige ordinære generalforsamling. Efter generalforsamlingen er der festmiddag og dans.

 

Der afholdes desuden gå-hjem-møder, når der er behov for orientering og debat af aktuelle emner, og foreningens efteruddannelsesudvalg arrangerer kurser og seminarer målrettet foreningens medlemmer.

 

Alle arrangementer i foreningen vil blive offentliggjort under menupunktet "Kommende arrangementer", som dog kun er synlig for foreningens medlemmer.