(Vedtaget første gang den 10. januar 1990. Reglerne er løbende blevet ændret, og de seneste ændringer blev godkendt af bestyrelsen i august 2019. Nedenstående regler gælder fra og med 1. januar 2020).

 

Nedenstående regler for aktuarens professionelle virke er en uofficiel forkortet udgave af fælles europæiske regler kaldet Code of Professional Conduct, CoPC. CoPC gælder for alle aktuarforeninger, som er medlem af Den europæiske Aktuarforening (AAE).

 

I Den danske Aktuarforening gælder reglerne for alle medlemmer uanset medlemskategori.

 

Den fuldstændige og gældende CoPC findes her.

 

Ethvert medlem af Den danske Aktuarforening forpligter sig til at følge nedenstående regler for professionelt virke.

 

Integritet
 1. Medlemmet skal i sit arbejde leve op til de højeste standarder for integritet og udføre sit arbejde på en troværdig, omhyggelig og kompetent måde.
 2. Medlemmet må ikke handle på en måde, der kan miskreditere aktuarprofessionen, medvirke til at urigtig eller vildledende information formidles, eller at vigtig information udelades.
 3. Medlemmet skal udvise respekt og samarbejde med andre faggrupper på en respektfuld måde.
 4. Medlemmet skal behandle fortroligt materiale, herunder kundemateriale, med fuld fortrolighed.
 5. Medlemmet skal frem for alt overholde gældende lovgivning, standarder og andre bindende krav. Det omfatter love, bekendtgørelser, EU-direktiver, EU-retsakter, regnskabsstandarder mv.

Kompetencer
 1. Medlemmet skal udføre sit arbejde på en kompetent måde, være omhyggelig og sikre rettidighed i leverancer.
 2. Medlemmet må kun påtage sig aktuarfaglige opgaver, som medlemmet har kvalifikationer og erfaring til at udføre. Medlemmet kan deltage i opgaver uden at have tilstrækkelige kompetencer, hvis det sker i samarbejde med andre, der besidder tilstrækkelige kompetencer.
 3. Medlemmet skal sikre sig, at der er sket forventningsafstemning med arbejdsgiver/kunde om, hvad der er medlemmets ansvar i forhold til et konkret arbejde.
 
Compliance
 1. Medlemmet skal leve op til aktuarprofessionens ansvar overfor offentligheden ved til enhver tid at overholde alle relevante love, regler, fortolkninger, standarder, vejledninger mv., herunder regler og vejledninger udstedt eller tiltrådt af Den danske Aktuarforening.
 
Uafhængighed
 1. Medlemmet må som udgangspunkt ikke deltage I arbejde, der kan indebære en aktuel eller potential interessekonflikt. Deltagelse må kun ske, hvis medlemmets mulighed for at handle upartisk er opretholdt, og den aktuelle eller potentielle interessekonflikt er fuldt oplyst til arbejdsgiver/kunde.
 2. Medlemmet skal oplyse en arbejdsgiver/kunde om alle indtægter fra opgaver i relation til samme arbejdsgiver/kunde (bortset fra, hvis medlemmet er fastansat hos arbejdsgiveren). 
Kommunikation
 1. Medlemmet skal kommunikere resultaterne af sin professionelle ydelse rettidigt og i en form, der er proportional med situationen.
 2. Medlemmet skal, hvor det er relevant, sikre, at kommunikationen indeholder oplysninger om, at medlemmet er kilden til informationerne, at medlemmet står inde for resultaterne og i hvilken egenskab medlemmet udtaler sig om resultaterne.
 3. Medlemmet skal oplyse om formålet med arbejdet, målgruppen for resultaterne og i hvilket omfang, der kan indhentes supplerende, underbyggende information.

Retningslinier for etisk udvalg

 

Medlemmer af bestyrelsen, der har personlige interesser i en indbragt sag, kan ikke deltage i dens behandling. Hvis mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer således ikke kan deltage i en sags behandling, supplerer de uvildige bestyrelsesmedlemmer sig med op til tre uvildige medlemmer af foreningen til et midlertidigt fagetisk udvalg, som behandler den pågældende sag.

 

Udvalget fastsætter i konkrete tilfælde, i hvilket omfang der skal indhentes supplerende oplysninger til behandling af en indbragt sag. Udvalget har dog pligt til at gøre et indklaget medlem bekendt med indholdet af klagen, og medlemmet har herefter ret til at afgive sin fremstilling af sagen til udvalget.

 

Udvalgets afgørelse og præmisser bekendtgøres for den, der har indbragt en sag og for dem, den direkte berører. Finder udvalget, at afgørelsen er af principiel karakter, kan udvalget bekendtgøre afgørelse og præmisser på et medlemsmøde uden at nævne parternes identitet.

 

Såfremt en af de involverede parter ikke kan anerkende udvalgets afgørelse, kan afgørelsen ankes til foreningens Ankenævn.

 

I tilfælde af grove brud på de fagetiske regler kan bestyrelsen bekendtgøre afgørelsen med navns nævnelse på et medlemsmøde. I meget grove tilfælde kan det pågældende medlem yderligere indstilles til eksklusion af foreningen på førstkommende medlemsmøde.