vedtægter_januar_2022.pdf

(Vedtaget på det første ordinære møde den 31. maj 1901 med ændringer vedtagne på senere møder - senest den 10. januar 2020.)

  

Paragraf 1

 

Navn og formål

 

Foreningens navn er "Den danske Aktuarforening". Foreningens formål er at virke for aktuarvidenskabens fremme og at varetage den danske aktuarstands interesser.

 

Formålet søges hovedsageligt opnået derved, at foreningen:

 1. giver sine medlemmer lejlighed til at mødes til aktuarrelevante foredrag og drøftelse af fælles anliggender;  
 2. giver eller støtter udgivelsen af arbejder inden for aktuarvidenskaben og beslægtede områder;
 3. opfordrer sine medlemmer til at arbejde med aktuarfaglige emner, herunder i arbejdsgrupper godkendt af bestyrelsen;
 4. støtter eventuelle bestræbelser for at forbedre aktuarernes fagmæssige uddannelse;
 5. forhandler med de lovgivende og administrative myndigheder om forhold af interesse for aktuarstanden, samt afgiver respons angående aktuarmæssige forhold;
 6. søger tilknytning til relevante internationale aktuarorganisationer i det omfang, det anses formålstjenligt.

Paragraf 2

 

Medlemmerne

 

En ansøgning om optagelse som medlem af Den danske Aktuarforening skal være anbefalet af mindst to internationale medlemmer. Ansøgningen behandles på et medlemsmøde efter at være anført i mødeindkaldelsen. Optagelse finder sted, såfremt bestyrelsen anbefaler den og ingen ønsker afstemning. Hvis der stemmes om optagelse, finder optagelse sted, når det med 2/3 af de afgivne stemmer erkendes, at ansøgeren har de fornødne kvalifikationer og i øvrigt er egnet til optagelse.

 

Som danske medlemmer af foreningen kan efter ansøgning optages personer, der har opnået graden cand.act., eller personer der har anden relevant kandidatgrad samt tilstrækkelig erhvervserfaring. Dansk medlemskab giver ret til medlemskab af Den danske Aktuarforening, men ikke IAA og dens underafdelinger.

 

Som internationale medlemmer af foreningen kan efter ansøgning optages personer, der opfylder kravene om dansk medlemskab samt kravene til AAEs Core Syllabus og er i grøn eller gul CPD (Continuing Professional Development). For danske medlemmer, der ansøger om at blive internationale medlemmer kræves alene bestyrelsens godkendelse. Internationalt medlemskab giver ret til medlemskab af Den danske Aktuarforening, IAA og mulighed for optagelse i alle underafdelinger under IAA.

 

Den danske Aktuarforening har tilsluttet sig AAE’s Mutual Recognition, som er en overenskomst om gensidig anerkendelse af medlemmer, der er ”Fully Qualified Actuaries”, svarende til Internationale medlemmer af Den danske Aktuarforening. 

Optagelse som internationalt medlem i Den danske aktuarforening gennem Mutual Recognition forudsætter: 

 • at den pågældende er ”Fully Qualified Actuary” i sit hjemland, 
 • at hjemlandets aktuarforening har tilsluttet sig AAEs overenskomst om gensidig anerkendelse af medlemmer (”host forening”), og 
 • at den pågældende jævnligt udfører aktuarmæssigt arbejde i Danmark. 

Ansøgninger behandles af bestyrelsen og optagelse meddeles på et medlemsmøde. Som medlem gennem Mutual Recognition har man samme rettigheder og pligter som foreningens øvrige internationale medlemmer.

 

Til optagelse af et æresmedlem kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

 

Til eksklusion af et medlem udkræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

 

Stemmeafgivelsen skal være skriftlig, såfremt blot eet medlem måtte ønske det. Blanke og ugyldige stemmesedler regnes som ikke-afgivne.

 

Manglende betaling af kontingent betragtes som udmelding af foreningen.

 

Paragraf 3

 

Bestyrelsen

 

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af seks medlemmer og udpeger blandt disse en formand og en næstformand. Bestyrelsen udpeger en kasserer, en webmaster og en sekretær blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at antallet af medlemmer af bestyrelsen udvides med op til to medlemmer.

 

Foreningens formand og næstformand skal være internationale medlemmer af foreningen.

Mindst tre af bestyrelsens seks medlemmer, herunder formand og næstformand, skal være internationale medlemmer af foreningen.

 

Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen, dog kan valg ske for et kortere tidsrum, når det er nødvendigt for at undgå, at mere end to bestyrelsesmedlemmer kommer til at afgå samtidigt.

 

Fratræder formanden i utide kan formandsposten overtages af næstformanden frem til næste ordinære generalforsamling. Fratræder næstformanden i utide kan valg af ny næstformand udskydes til næste ordinære generalforsamling.

Fratræder øvrige bestyrelsesmedlemmer i utide, kan der vælges nye medlemmer på et ordinært medlemsmøde.

 

Det ny bestyrelsesmedlems funktionstid udløber med den periode for hvilken det afgåede medlem var valgt. Ved valg af et bestyrelsesmedlem opfordres foreningens medlemmer først - med mindst en uges varsel - til, over for bestyrelsen at bringe egnede personer i forslag. Samtidig med indkaldelsen til det møde, hvor valget skal finde sted, meddeles, hvem der således er bragt i forslag, og hvem forslagsstillerne er. Senest en uge efter indkaldelsen kan yderligere egnede personer bringes i forslag. Det nye forslag skal snarest muligt meddeles medlemmerne.

 

Hvis flere kandidater, end der er ledige pladser i bestyrelsen, er bragt i forslag, skal enhver, der deltager i afstemningen, anføre samtlige de navne, der kommer i betragtning på stemmesedlen i den orden, i hvilken de foretrækkes. Ved optællingen tillægges der det sidste navn på stemmesedlen vægten 1, det næstsidste vægten 2, o.s.v., og den, der har opnået den største samlede vægt, er valgt. Har flere samtidig opnået maksimum, bestemmes udfaldet ved lodtrækning.

 

Et bestyrelsesmedlem, der har fungeret i en hel 3 års periode kan genvælges for endnu en enkelt periode af 3 år, men kan i de derefter følgende 3 år ikke vælges.

 

Bestyrelsen varetager foreningens anliggender og fører protokol over bestyrelsens forhandlinger.

 

Foreningen forpligtes ved underskrift af tre af bestyrelsens medlemmer, hvoraf et skal være formanden eller næstformanden.  

 

Paragraf 3a

 

Ankenævn

 

Generalforsamlingen vælger for en periode af 3 år et Ankenævn bestående af 3 internationale medlemmer. Ingen af medlemmerne af Ankenævnet må samtidig være medlem af foreningens bestyrelse. Et tidligere bestyrelsesmedlem kan først efter 3 år fra udtrædelsen af bestyrelsen blive medlem af Ankenævnet.

 

Ankenævnet afgør følgende ankesager:

 1. Klager over afgørelser fra Etiske Udvalg
 2. Klager over bestyrelsens afgørelser vedrørende ansøgning om eller ændring af medlemskab. 

Desuden behandler Ankenævnet indstillinger om eksklusion inden en sådan kan komme til afstemning på et medlemsmøde jf. paragraf 2.

 

I de følgende paragraffer skelnes ikke mellem de forskellige typer af medlemskab.

 

Paragraf 4

 

Møderne

 

Foreningen holder møde ordinært en gang hver måned i tidsrummet fra oktober til april, og i øvrigt så ofte bestyrelsen eller dens formand finder anledning dertil, eller det skriftligt og under angivelse af dagsorden begæres af mindst fire medlemmer. Møderne indvarsles af bestyrelsen ved skriftlig indkaldelse til hvert enkelt medlem og, så vidt muligt, med en uges varsel. Et af medlemmerne begæret møde afholdes senest en måned efter begæringens indgivelse.

 

Hvor ikke andet i disse vedtægter er bestemt, træffes alle afgørelser ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer, således at mødelederens stemme gør udslaget ved stemmelighed. Berettigede til at deltage i afstemningen er kun medlemmer, der personligt er til stede ved mødet. Om anliggender, der ikke har været omtalte i indkaldelsen til vedkommende møde, kan ingen afgørelse træffes på dette.

 

  

Paragraf 4a  

 

Underafdelinger

 

Generalforsamlingen kan vedtage, at der dannes underafdelinger med det formål at fremme specielle aktuarfaglige områder.

 

Kun medlemmer af Den Danske Aktuarforening kan blive medlem af en underafdeling, og intet medlem kan udelukkes fra medlemskab af en underafdeling.

 

Generalforsamlingen fastsætter, jf. paragraf 5, et særligt medlemsbidrag for de enkelte underafdelinger.

 

De enkelte underafdelinger fastsætter sine egne vedtægter, idet formålsparagraffen dog skal godkendes af foreningens generalforsamling og øvrige bestemmelser af foreningens bestyrelse.

 

En underafdeling ledes af en bestyrelse på mellem 3 og 6 personer. Underafdelingens bestyrelse udpeger af sin midte en observatør til bestyrelsen for Den Danske Aktuarforening.

 

Opløsning af en underafdeling kan kun ske ved generalforsamlingsbeslutning.

 

Paragraf 5

 

Generalforsamlingen

 

Foreningsåret er kalenderåret. Generalforsamling afholdes på det første møde i hvert kalenderår. På denne foretages følgende:  

 

 1. Bestyrelsen aflægger beretning.
 2. Det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab for det foregående kalenderår forelægges til godkendelse.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes paragraf 3.
 4. Eventuelt valg af Ankenævn, jf. vedtægternes paragraf 3a.
 5. Eventuelt valg for en periode af 3 år af to revisorer, der ikke tillige må være medlemmer af bestyrelsen.
 6. Fastlæggelse af medlemsbidraget for indeværende kalenderår.

 

Paragraf 6

 

Ændring af vedtægterne

 

Til ændring af disse vedtægter kræves, at ændringsforslaget udsendes til medlemmerne ikke senere end 14 dage inden mødet, hvor ændringsforslaget skal behandles. Ændringsforslag vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 

  

Paragraf 7

 

Foreningens opløsning

 

Ved en eventuel opløsning af foreningen benyttes samme fremgangsmåde som ved ændring af vedtægterne. Der skal i så fald samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens pengemidler.