2018-10-29 Kommunikation for aktuarer

Kan du formidle din faglige viden, så dine tekster bliver læst og forstået på den rette måde – både af fagfæller og lægfolk – samtidig med at indholdet bevarer den faglige standard?

Og ønsker du at blive bedre til at håndtere mødeoplæg, foredrag, taler eller faglige præsentationer i hverdagssituationer?

På dette kursus lærer du at skrive klart, kompetent og overbevisende, så dine tekster holder på alle niveauer, samtidig med at du får en god, solid basis for at kommunikere mundtligt.

 

Hvornår

Mandag den 29. oktober 2018, kl. 9-16

Tirsdag den 30. oktober 2018, kl. 9-16

Onsdag den 31. oktober 2018, kl. 9-16

 

Hvor

MBK A/S, Pilestræde 61,1. 1112 København K

 

Deltagere

Kurset er for dig, som ønsker at formidle din faglige kunnen, sådan at både lægfolk og faglige kolleger kan forstå dit budskab. På kurset lærer du bl.a. at skelne mellem de faglige niveauer, så du kan tilpasse din kommunikation til den enkelte situation.

Dette 3-dages kursus skal styrke din evne til både at kommunikere skriftligt og mundtligt, således at du efterfølgende kan trække på elementer fra kurset i din hverdag.

 

Udbytte

Du får redskaberne til at opnå en klar og kompetent tone i dine tekster og oplæg, så de opnår faglig troværdighed. På kurset lærer du blandt andet at:

- skrive inddragende, så du får modtageren med fra første ord

- skrive ansvarstagende og imødekommende, så du fremstår troværdig

- skrive nutidigt, uden at det bliver poppet

- få tydeliggjort og præciseret det vigtigste i dit budskab

- inddele og opbygge en tekst hensigtsmæssigt, så budskabet underbygges

- fortælle historie med effektfulde indledninger og afslutninger

- stole på egne evner i face-to-face kommunikation

- blive mindre afhængig af manuskript

- forstå samt at udnytte kropssprog

- inddrage og engagere dine tilhørere

 

Form

Undervisningsformen på kurset veksler mellem oplæg fra underviseren, øvelser og praktiske opgaver. Vi stiller computer til rådighed, så du får mulighed for at deltage aktivt i skriveøvelserne og få tilbagemelding på resultatet. Du bliver ikke ensrettet på kurset, men vælger selv hvilke teknikker og redskaber, du anser for at være mest brugbare i dine arbejdssituationer. Tag derfor gerne egne eksempler med fra din hverdag.

 

Kursusindhold

På dette kursus er sprogteknikken i højsædet: Du får præsenteret nogle sproglige greb, som er hentet fra stilistikken – formidlingens fineste redskabskasse og uundværlig for alle professionelle skribenter.

Vi glæder os til se dig på kurset, hvor vi sammen kan blive klogere på udfordringerne i dine kommunikationssituationer og hjælpe dig med finde ’den røde tråd’.


Hjemmearbejde

Kursusudbyttet bliver klart størst, hvis hver kursist senest en uge inden kursusstart sender et arbejdsrelevant tekstuddrag til Kirsten Rask (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.), som underviser på den skriftlige del. Alle kursister skal desuden på 3. dagen holde en 5 minutters præsentation, så det er en god ide at have et udkast til dette klar (ellers må man forvente forberedelsestid om aftenen på 2. dagen).


Pris

8.500 kr. (ingen moms)

 

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: 10. september 2018

Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.

Maksimalt deltagerantal: 10
Link til tilmelding: http://www.conferencemanager.dk/kommunikation

 


BEMÆRK:

Ved framelding opkræves fuld kursusafgift, medmindre den frameldte selv kan afsætte pladsen til anden side. Også selvom tilmeldingsfristen endnu ikke er udløbet.

 

 

 

 

2018-05-24 Etik og professionalisme i aktuarfaget

Hvornår

24. maj 2018 kl. 09:00 - 16:00

 

Hvor

Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV


Underviser

Morten Dige, Aarhus Universitet


Indhold

Kurset præsenterer et udvalg af teoretiske refleksioner over etik i forbindelse med at udøve et specifikt hverv eller fag med indbyggede standarder og krav eller forventninger om bl.a. høj troværdighed, samvittighedsfuldhed, professionalisme og etisk dømmekraft. Der vil blive præsenteret stof fra professionsetik, virksomhedsetik og moralpsykologi.

 

Deltagerne får tilsendt korte tekstuddrag af et omfang på max. 15 [?] sider som forberedelse til kursets emner. Forud for kurset skal hver enkelt deltager desuden indsende en case med en etisk problematik til Morten Dige. I casen beskrives en situation, man selv har været ude for eller er blevet præsenteret for i sit virke som aktuar. En etisk problematik kan være kendetegnet ved ét eller flere af følgende træk (men listen er ikke komplet!):

 • Man oplevede at nogen kom i klemme eller blev overset i en proces eller sagsgang.
 • Man oplevede, at man ikke selv slog til i forhold til formelle eller uformelle standarder.
 • Man oplevede, at handle imod sine personlige eller professionelle værdier.
 • Man var nødt til at "stå på mål" for en beslutning eller fremgangsmåde, som man egentlig ikke kunne stå inde for.
 • Man oplevede et dilemma: at man burde leve op til to ting, som gensidigt udelukker hinanden.

 

Beskriv casen, så du giver svar på følgende:

 1. 1.Hvad var baggrunden for casen/situationen?
 2. 2.Hvem var de relevante parter (interessenter)?
 3. 3.Hvilke reelle handlemuligheder havde du i situationen?
 4. 4.Hvilke grundlæggende hensyn (såvel formelle, juridiske som uformelle, etiske) mener du var på spil i casen/situationen?
 5. 5.Fik situationen et efterspil og gav den anledning til refleksion/efterbearbejdning?
 6. 6.Er der andre aspekter af casen, som du finder det relevant at nævne?

Casen sendes per mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.">Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., senest den 14. maj.

 

Et udvalg af de indsendte cases vil blive inddraget i kurset, så I må gerne være forberedt på at give en ultrakort (2 min.) præsentation af casen. Casene vil naturligvis blive behandlet i fortrolighed uden for kursets rum.

 


Program for kursusdagen den 24. maj

 

09.00-09.45  Velkomst og præsentation

                    Præsentation af (udvalgte) dilemmaer.

10.00-11.00  Præsentation af etiske grundprincipper: ikke-skadevolden, godgørenhed,           respekt for personer og retfærdighed.

11.15-12.00  Professionalisme og professionsetik

12.00-12.30  Diskussion/afrunding af formiddagens program

12.30-13.15  Frokost

13.15-14.15  Virksomhedsetik og social ansvarlighed

14.15-14.35  Kaffepause

14.35-15.30  Hvad kan vi lære af professionelle "skandaler"?

15.30-16.00  Afsluttende diskussion og evaluering af dagen.
 

Pris

2.500 kr.


Tilmelding

Maksimalt deltagerantal: 25

Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.

Tilmeldingsfrist: 15. april 2018

Link til tilmelding: http://www.conferencemanager.dk/kursusetikprofessionalisme


 

 

 

2018-05-08 Reservering i skade

Kurset henvender sig til nyuddannede aktuarer, som ikke har beskæftiget sig med hensættelser i praksis. Vi vil gennemgå basale hensættelsesmetoder som f.eks. Chain-Ladder og Bornhuetter-Ferguson samt komme ind på relaterede emner, som f.eks. diskontering og skadesinflation. Derudover vil vi diskutere regnskabsmæssige krav. Kurset vil bestå dels af en gennemgang af det teoretiske stof, dels af en praktisk del, hvor deltagerne løser opgaver i det gennemgåede stof. Vi forventer derfor, at alle deltagere medbringer egen computer med Excel.

 

Undervisere

Svend Haastrup (Codan) & Tine Buch-Kromann (Tryg)

 

Hvor

Copenhagen Island, Kalvebod Brygge 53, 1560 København V

 

Hvornår

Den 8.-9. maj 2018

 

Pris

5.500 kr.

 

Tilmelding

Maksimalt deltagerantal: 30

Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.

Tilmeldingsfrist: 1. april 2018.

Link til tilmelding: http://www.conferencemanager.dk/ddakursus

2018-03-20 Livscyklusinvestering – modeller, intuition og praksis

Underviser

Claus Munk, Professor ved Copenhagen Business School


Hvor

Copenhagen Island, Kalvebod Brygge 53, 1560 København V


Hvornår

Den 20.-21. marts 2018

 

Indhold:
Kurset belyser hvor meget individer bør spare op til pension og hvordan denne opsparing bør investeres i de vigtigste aktivklasser, og ikke mindst hvordan svarene på disse spørgsmål varierer med individets alder og andre relevante faktorer. En række modeller til at undersøge disse spørgsmål vil blive gennemgået med fokus på at udvikle en forståelse for modellernes konklusioner og dermed de variable og sammenhænge som er centrale for individers investeringsbeslutninger igennem livscyklen.

 

For mange erhvervsaktive danskere vil den pension, de kan se frem til at modtage efter at have forladt arbejdsmarkedet, i høj grad være bestemt af beslutninger taget igennem hele voksenlivet, primært hvor stor en del af deres indkomst de sparer op til pension, og hvordan denne opsparing bliver investeret. Disse beslutningsproblemer er komplekse, da de er langsigtede og involverer en lang række faktorer, hvoraf mange er behæftede med en betydelig grad af usikkerhed. For eksempel vil en persons optimale investerings­beslutning på et givet tidspunkt afhænge af personens finansielle formue, levetid, nuværende og fremtidige lønindkomst, nuværende og fremtidige boligforhold, øvrige aktiver og lån, samt ikke mindst de fremtidige afkast på personens investeringer.


Kurset gennemgår en række modeller, der kan bidrage til en forståelse af hvordan forskellige faktorer påvirker individers optimale investeringsbeslutninger igennem livet. Først genopfriskes Markowitz’ klassiske middelværdi-varians model til bestemmelse af den optimale portefølje af finansielle aktiver over en given tidsperiode. Det vises hvordan human kapital og ejerboliger kan inddrages, og hvordan modellen trods sin statiske natur kan give en god indikation af den optimale aktivsammensætning på forskellige alderstrin. En mere fyldestgørende analyse af en persons livscyklus-optimeringsproblem kræver dog en dynamisk model, der kan tage højde for den stokastiske fremtidige udvikling i f.eks. afkast og lønindkomst. Der introduceres en simulationsmodel, der på forholdsvis simpel vis kan illustrere konsekvenserne af en given investeringsstrategi for den fremtidige formue og de fremtidige pensionsudbetalinger, og i denne sammenhæng diskuteres usikkerheden om de fremtidige pensioner i en typisk dansk opsparingsordning. I en dynamisk livscyklusmodel er det kompliceret at bestemme den optimale investeringsstrategi for en given person. Kurset gennemgår eksempler på sådanne dynamiske modeller med fokus på at forstå intuitionen bag modellernes konklusioner.

 

Foreløbigt program:

Tirsdag den 20. marts 2018
09:00-10:30                               Introduktion
10:30-11:00                               Kaffepause
11:00-12:30                               Statisk investeringsbeslutning: Markowitz’ middelværdi-varians model
12:30-13:30                               Frokostpause
13:30-15:00                               Markowitz’ model med indkomst og bolig
15:00-15:30                               Kaffepause
15:30-17:00                               Simulationsmodel for livscyklen – og lidt om usikkerheden om fremtidige pensioner

 

Onsdag den 21. marts 2018
09:00-10:30                               Dynamisk investeringsbeslutning: Mertons model
10:30-11:00                               Kaffepause
11:00-12:30                               Dynamisk investeringsbeslutning: Mertons model
12:30-13:30                               Frokostpause
13:30-15:00                               Dynamisk model med indkomst og bolig
15:00-15:30                               Kaffepause
15:30-17:00                               Dynamisk model med indkomst og bolig

 

Pris
5.500 kr. 


Tilmelding

Maksimalt deltagerantal: 30

Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.

Tilmeldingsfrist: 15. februar 2018.

Link til tilmelding: http://www.conferencemanager.dk/livscyklusinvesteringmm

 

 


2018-03-15 Regressionsmetoder i skadesforsikring

Uddannelsesmål

At bedre forstå hvordan selvrisiko behandles i analysen.

At forstå og kunne bruge GLM.

At kende nogle alternative regressionsmodeller udover GLM.

At forstå og kunne bruge GLMM, herunder rollen af offsets.


Hovedemner

Lidt likelihood theory, og hvordan selvrisiko påvirker likelihoodfunktion. Full MLE og pseudo MLE.

GLM, herunder modelevaluering.

Nogle regressionsmetoder som ikke er inkluderet i GLM, f.eks. Pareto og negativ binomial regression.

En præsentation af GLMM (Generalized Linear Mixed Models), og hvornår det er godt at bruge.

Lidt om filosofien bag machine learning, og hvordan denne kan bruges i nævnte emner.


Hvornår

Kurset består af to undervisningsdage den 15.-16. marts 2018 kl. 8.30-16.00.

 

Hvor

Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V.

 

Underviser

Jostein Paulsen, Professor ved Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet


Faglige forudsætninger/forberedelse

Der vil blive en del programmering i R, så forudgående kendskab til R er en nødvendighed.


Forløb

Det bliver en blanding af teoripræsentation og afprøvning på egen pc. Data vil blive gjort tilgængelige, inden kurset begynder.


Der skal bringes egen PC til kurset med R installeret.


Pris

5.500 kr.


Tilmelding

Maksimalt deltagerantal: 30

Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.

Tilmeldingsfrist: 15. februar 2018

Link til tilmelding: http://www.conferencemanager.dk/regressionsmetoderkursus

Kurset består af to undervisningsdage den 15.-16. marts 2018 kl. 8:30 - 16:00

Sponsor

kpmg-logo KeylaneSponsor Capital Information Edlund