(Vedtaget den 10. januar 1990, med ændringer vedtaget på senere møder, senest den 13. januar 2012. Gældende til og med 2019).

 

 

 

Nedenstående etiske regler er en implementering af de fælles principper, der er godkendt af de aktuarforeninger, som er tilsluttet Group Consultatif.

 

 

Regelsættet gælder alle medlemskategorier af Den Danske Aktuarforening.

 

 

Ethvert medlem af Den Danske Aktuarforening forpligter sig til at følge nedenstående regler for god aktuarskik, og det er det enkelte medlems ansvar at kende den nyeste version af reglerne.

 1. Et medlem skal handle således, at aktuarerhvervets omdømme opretholdes, og skal derfor stille strenge krav til sit arbejdes troværdighed og kvalitet.  Medlemmet skal undgå offentlig omtale af aktuarmæssige vurderinger eller resultater, som medlemmet ved eller burde vide er misvisende.
 2. Et medlem skal i udførelsen af aktuarfaglige opgaver for en kunde eller arbejdsgiver være  høflig og skal samarbejde med kundens eller arbejdsgiverens øvrige samarbejdspartnere. Medlemmet skal behandle kundeinformation fortroligt.
 3. Et medlem må kun påtage sig aktuarfaglige opgaver, som medlemmet har kvalifikationer og erfaring til at udføre.
 4. Et medlem er ansvarligt for at opretholde en passende faglig standard ved udførelsen af sine aktuarfaglige opgaver. Medlemmet skal anvende relevante forudsætninger og anerkendte metoder. Medlemmet skal så vidt muligt anvende de standarder og metoder, som er godkendt og anbefalet af Den Danske Aktuarforening.”
 5. Et medlem skal ved fremlæggelse af sine resultater tydeligt tage ansvar for dem. Resultatet skal kunne dokumenteres ved fremlæggelse af relevant information om forudsætninger, metoder og datamateriale.
 6. Et medlem skal ved fremlæggelse af sine resultater fortælle, i hvilket omfang medlemmet varetager en kundes interesser og repræsenterer kunden.
 7. Et medlem må ikke udføre aktuarfagligt arbejde, der kan indebære en reel eller potentiel interessekonflikt, medmindre forholdet er fuldt oplyst og medlemmet kan sandsynliggøre, at arbejdet kan udføres upåvirket af interessekonflikten.
 8. Anmodes et medlem om at overtage et aktuarfagligt arbejde fra et andet medlem, bør medlemmet i videst muligt omfang rådføre sig med det andet medlem for at sikre, at overdragelsen af opgaven sker på et sagligt og forsvarligt grundlag.
 9. Et medlem skal på forhånd skriftligt informere sin kunde om enhver indtægt, der har forbindelse med opgaver i relation til kunden.
 10. Såfremt et medlem skønnes at overtræde de etiske regler kan overtrædelsen af et eller flere af foreningens medlemmer indbringes for Etisk Udvalg, som udgøres af foreningens bestyrelse. 

 

(Vedtaget af bestyrelsen august 2019, gældende fra 2020).

 

Nedenstående regler for aktuarens professionelle virke er en uofficiel forkortet udgave af fælles europæiske regler kaldet Code of Professional Conduct, CoPC. CoPC gælder for alle aktuarforeninger, som er medlem af Den europæiske Aktuarforening (AAE).

 

I Den danske Aktuarforening gælder reglerne for alle medlemmer uanset medlemskategori.

 

Den fuldstændige og gældende CoPC findes her.

 

Ethvert medlem af Den danske Aktuarforening forpligter sig til at følge nedenstående regler for professionelt virke.

 

Integritet
 1. Medlemmet skal i sit arbejde leve op til de højeste standarder for integritet og udføre sit arbejde på en troværdig, omhyggelig og kompetent måde.
 2. Medlemmet må ikke handle på en måde, der kan miskreditere aktuarprofessionen, medvirke til at urigtig eller vildledende information formidles, eller at vigtig information udelades.
 3. Medlemmet skal udvise respekt og samarbejde med andre faggrupper på en respektfuld måde.
 4. Medlemmet skal behandle fortroligt materiale, herunder kundemateriale, med fuld fortrolighed.
 5. Medlemmet skal frem for alt overholde gældende lovgivning, standarder og andre bindende krav. Det omfatter love, bekendtgørelser, EU-direktiver, EU-retsakter, regnskabsstandarder mv.

Kompetencer
 1. Medlemmet skal udføre sit arbejde på en kompetent måde, være omhyggelig og sikre rettidighed i leverancer.
 2. Medlemmet må kun påtage sig aktuarfaglige opgaver, som medlemmet har kvalifikationer og erfaring til at udføre. Medlemmet kan deltage i opgaver uden at have tilstrækkelige kompetencer, hvis det sker i samarbejde med andre, der besidder tilstrækkelige kompetencer.
 3. Medlemmet skal sikre sig, at der er sket forventningsafstemning med arbejdsgiver/kunde om, hvad der er medlemmets ansvar i forhold til et konkret arbejde.
 
Compliance
 1. Medlemmet skal leve op til aktuarprofessionens ansvar overfor offentligheden ved til enhver tid at overholde alle relevante love, regler, fortolkninger, standarder, vejledninger mv., herunder regler og vejledninger udstedt eller tiltrådt af Den danske Aktuarforening.
 
Uafhængighed
 1. Medlemmet må som udgangspunkt ikke deltage I arbejde, der kan indebære en aktuel eller potential interessekonflikt. Deltagelse må kun ske, hvis medlemmets mulighed for at handle upartisk er opretholdt, og den aktuelle eller potentielle interessekonflikt er fuldt oplyst til arbejdsgiver/kunde.
 2. Medlemmet skal oplyse en arbejdsgiver/kunde om alle indtægter fra opgaver i relation til samme arbejdsgiver/kunde (bortset fra, hvis medlemmet er fastansat hos arbejdsgiveren). 
Kommunikation
 1. Medlemmet skal kommunikere resultaterne af sin professionelle ydelse rettidigt og i en form, der er proportional med situationen.
 2. Medlemmet skal, hvor det er relevant, sikre, at kommunikationen indeholder oplysninger om, at medlemmet er kilden til informationerne, at medlemmet står inde for resultaterne og i hvilken egenskab medlemmet udtaler sig om resultaterne.
 3. Medlemmet skal oplyse om formålet med arbejdet, målgruppen for resultaterne og i hvilket omfang, der kan indhentes supplerende, underbyggende information.

Retningslinier for etisk udvalg

 

Medlemmer af bestyrelsen, der har personlige interesser i en indbragt sag, kan ikke deltage i dens behandling. Hvis mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer således ikke kan deltage i en sags behandling, supplerer de uvildige bestyrelsesmedlemmer sig med op til tre uvildige medlemmer af foreningen til et midlertidigt fagetisk udvalg, som behandler den pågældende sag.

 

Udvalget fastsætter i konkrete tilfælde, i hvilket omfang der skal indhentes supplerende oplysninger til behandling af en indbragt sag. Udvalget har dog pligt til at gøre et indklaget medlem bekendt med indholdet af klagen, og medlemmet har herefter ret til at afgive sin fremstilling af sagen til udvalget.

 

Udvalgets afgørelse og præmisser bekendtgøres for den, der har indbragt en sag og for dem, den direkte berører. Finder udvalget, at afgørelsen er af principiel karakter, kan udvalget bekendtgøre afgørelse og præmisser på et medlemsmøde uden at nævne parternes identitet.

 

Såfremt en af de involverede parter ikke kan anerkende udvalgets afgørelse, kan afgørelsen ankes til foreningens Ankenævn.

 

I tilfælde af grove brud på de fagetiske regler kan bestyrelsen bekendtgøre afgørelsen med navns nævnelse på et medlemsmøde. I meget grove tilfælde kan det pågældende medlem yderligere indstilles til eksklusion af foreningen på førstkommende generalforsamling.

Sponsor

kpmg-logo KeylaneSponsor Capital Information Edlund