Gruppen af ansvarshavende aktuarer

Gruppen af ansvarshavende aktuarer

Gruppen er et forum for de ansvarshavende aktuarer i livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser, hvor emner af særlig relevans for rollen som ansvarshavende aktuar tages op. Gruppen drøfter og udarbejder fortolkninger til den ansvarshavende aktuars rolle og ansvar, med henblik på at konkretisere rammerne for arbejdet. Derudover udarbejder gruppen udkast til høringssvar i forbindelse med ændringer til lovgivning, der vedrører den ansvarshavende aktuar. Gruppen holder møder 2-4 gange om året og efter behov.

 

Arrangementsgruppe: Merete Lykke Rasmussen
  Rikke Francis
  Frank Cederbye
   
Medlemmer: Carsten Anker Nielsen
  Carsten Niemann
  Anders Håkonsson
  David Melchior
  Peter Fledelius
  Charlotte Markussen
  Jens-Peder Vinkler
  Jesper Brohus
  Line Orbán Dahlbæk
  Martin Teilmann Melchior
  Bo Sønderggard
  Per Myglegård Andersen
  Peter Holm Nielsen
  Jens Muff Wissing
  Peter Melchior
  Rikke Francis
  Steen Ragn
  Sørens Andersen
  Nikolai Maltesen
  Ivan Toftegaard Carlsen
  Camilla C. Fredsgaard Larsen
  Bo Normannn Rasmussen
  Lasse Geert jensen
  Mogens Andersen

Sponsorer

 

Sponsor til Aktuarforeningen

Der er pt mulighed for 5 sponsorer til Aktuarforeningen. Hver sponsor har mulighed for at få lagt et billede og et link ind på Aktuarforeningens hjemmesides forside. Sponsoratet er årligt og betales i starten af året. Når der er et ledigt sponsorat annonceres gennem Aktuarforeningens nyhedsbrev til medlemmerne. Ansøgning om sponsorat indsendes inden en bestemt dato, hvorefter bestyrelsen trækker lod blandt ansøgerne.

For tekniske krav til sponsorbillede og link henvises til menupunktet "Hjælp - sponsorbillede" i menuen "Hjælp".

Aktuarforeningen som sponsor

Aktuarforeningen afsætter hvert år et mindre beløb, som kan anvendes til at sponsere foreninger og arrangementer, som tjener foreningens formål (se vedtægterne for Den Danske Aktuarforening på vores hjemmeside). Modtagere kan fx være relevante studenterforeninger, der understøtter aktuarens uddannelse, eller arrangementer, der fremmer aktuarvidenskaben og beslægtede områder. Fra og med 2018 skal ansøgninger være modtaget senest den 1. maj i året. Derefter tager bestyrelsen stilling til de indkomne ansøgninger. Motiverede ansøgninger sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

2018-10-29 Kommunikation for aktuarer

Kan du formidle din faglige viden, så dine tekster bliver læst og forstået på den rette måde – både af fagfæller og lægfolk – samtidig med at indholdet bevarer den faglige standard?

Og ønsker du at blive bedre til at håndtere mødeoplæg, foredrag, taler eller faglige præsentationer i hverdagssituationer?

På dette kursus lærer du at skrive klart, kompetent og overbevisende, så dine tekster holder på alle niveauer, samtidig med at du får en god, solid basis for at kommunikere mundtligt.

 

Hvornår

Mandag den 29. oktober 2018, kl. 9-16

Tirsdag den 30. oktober 2018, kl. 9-16

Onsdag den 31. oktober 2018, kl. 9-16

 

Hvor

MBK A/S, Pilestræde 61,1. 1112 København K

 

Deltagere

Kurset er for dig, som ønsker at formidle din faglige kunnen, sådan at både lægfolk og faglige kolleger kan forstå dit budskab. På kurset lærer du bl.a. at skelne mellem de faglige niveauer, så du kan tilpasse din kommunikation til den enkelte situation.

Dette 3-dages kursus skal styrke din evne til både at kommunikere skriftligt og mundtligt, således at du efterfølgende kan trække på elementer fra kurset i din hverdag.

 

Udbytte

Du får redskaberne til at opnå en klar og kompetent tone i dine tekster og oplæg, så de opnår faglig troværdighed. På kurset lærer du blandt andet at:

- skrive inddragende, så du får modtageren med fra første ord

- skrive ansvarstagende og imødekommende, så du fremstår troværdig

- skrive nutidigt, uden at det bliver poppet

- få tydeliggjort og præciseret det vigtigste i dit budskab

- inddele og opbygge en tekst hensigtsmæssigt, så budskabet underbygges

- fortælle historie med effektfulde indledninger og afslutninger

- stole på egne evner i face-to-face kommunikation

- blive mindre afhængig af manuskript

- forstå samt at udnytte kropssprog

- inddrage og engagere dine tilhørere

 

Form

Undervisningsformen på kurset veksler mellem oplæg fra underviseren, øvelser og praktiske opgaver. Vi stiller computer til rådighed, så du får mulighed for at deltage aktivt i skriveøvelserne og få tilbagemelding på resultatet. Du bliver ikke ensrettet på kurset, men vælger selv hvilke teknikker og redskaber, du anser for at være mest brugbare i dine arbejdssituationer. Tag derfor gerne egne eksempler med fra din hverdag.

 

Kursusindhold

På dette kursus er sprogteknikken i højsædet: Du får præsenteret nogle sproglige greb, som er hentet fra stilistikken – formidlingens fineste redskabskasse og uundværlig for alle professionelle skribenter.

Vi glæder os til se dig på kurset, hvor vi sammen kan blive klogere på udfordringerne i dine kommunikationssituationer og hjælpe dig med finde ’den røde tråd’.


Hjemmearbejde

Kursusudbyttet bliver klart størst, hvis hver kursist senest en uge inden kursusstart sender et arbejdsrelevant tekstuddrag til Kirsten Rask (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.), som underviser på den skriftlige del. Alle kursister skal desuden på 3. dagen holde en 5 minutters præsentation, så det er en god ide at have et udkast til dette klar (ellers må man forvente forberedelsestid om aftenen på 2. dagen).


Pris

8.500 kr. (ingen moms)

 

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: 10. september 2018

Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.

Maksimalt deltagerantal: 10
Link til tilmelding: http://www.conferencemanager.dk/kommunikation

 


BEMÆRK:

Ved framelding opkræves fuld kursusafgift, medmindre den frameldte selv kan afsætte pladsen til anden side. Også selvom tilmeldingsfristen endnu ikke er udløbet.

 

 

 

 

2018-03-20 Livscyklusinvestering – modeller, intuition og praksis

Underviser

Claus Munk, Professor ved Copenhagen Business School


Hvor

Copenhagen Island, Kalvebod Brygge 53, 1560 København V


Hvornår

Den 20.-21. marts 2018

 

Indhold:
Kurset belyser hvor meget individer bør spare op til pension og hvordan denne opsparing bør investeres i de vigtigste aktivklasser, og ikke mindst hvordan svarene på disse spørgsmål varierer med individets alder og andre relevante faktorer. En række modeller til at undersøge disse spørgsmål vil blive gennemgået med fokus på at udvikle en forståelse for modellernes konklusioner og dermed de variable og sammenhænge som er centrale for individers investeringsbeslutninger igennem livscyklen.

 

For mange erhvervsaktive danskere vil den pension, de kan se frem til at modtage efter at have forladt arbejdsmarkedet, i høj grad være bestemt af beslutninger taget igennem hele voksenlivet, primært hvor stor en del af deres indkomst de sparer op til pension, og hvordan denne opsparing bliver investeret. Disse beslutningsproblemer er komplekse, da de er langsigtede og involverer en lang række faktorer, hvoraf mange er behæftede med en betydelig grad af usikkerhed. For eksempel vil en persons optimale investerings­beslutning på et givet tidspunkt afhænge af personens finansielle formue, levetid, nuværende og fremtidige lønindkomst, nuværende og fremtidige boligforhold, øvrige aktiver og lån, samt ikke mindst de fremtidige afkast på personens investeringer.


Kurset gennemgår en række modeller, der kan bidrage til en forståelse af hvordan forskellige faktorer påvirker individers optimale investeringsbeslutninger igennem livet. Først genopfriskes Markowitz’ klassiske middelværdi-varians model til bestemmelse af den optimale portefølje af finansielle aktiver over en given tidsperiode. Det vises hvordan human kapital og ejerboliger kan inddrages, og hvordan modellen trods sin statiske natur kan give en god indikation af den optimale aktivsammensætning på forskellige alderstrin. En mere fyldestgørende analyse af en persons livscyklus-optimeringsproblem kræver dog en dynamisk model, der kan tage højde for den stokastiske fremtidige udvikling i f.eks. afkast og lønindkomst. Der introduceres en simulationsmodel, der på forholdsvis simpel vis kan illustrere konsekvenserne af en given investeringsstrategi for den fremtidige formue og de fremtidige pensionsudbetalinger, og i denne sammenhæng diskuteres usikkerheden om de fremtidige pensioner i en typisk dansk opsparingsordning. I en dynamisk livscyklusmodel er det kompliceret at bestemme den optimale investeringsstrategi for en given person. Kurset gennemgår eksempler på sådanne dynamiske modeller med fokus på at forstå intuitionen bag modellernes konklusioner.

 

Foreløbigt program:

Tirsdag den 20. marts 2018
09:00-10:30                               Introduktion
10:30-11:00                               Kaffepause
11:00-12:30                               Statisk investeringsbeslutning: Markowitz’ middelværdi-varians model
12:30-13:30                               Frokostpause
13:30-15:00                               Markowitz’ model med indkomst og bolig
15:00-15:30                               Kaffepause
15:30-17:00                               Simulationsmodel for livscyklen – og lidt om usikkerheden om fremtidige pensioner

 

Onsdag den 21. marts 2018
09:00-10:30                               Dynamisk investeringsbeslutning: Mertons model
10:30-11:00                               Kaffepause
11:00-12:30                               Dynamisk investeringsbeslutning: Mertons model
12:30-13:30                               Frokostpause
13:30-15:00                               Dynamisk model med indkomst og bolig
15:00-15:30                               Kaffepause
15:30-17:00                               Dynamisk model med indkomst og bolig

 

Pris
5.500 kr. 


Tilmelding

Maksimalt deltagerantal: 30

Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.

Tilmeldingsfrist: 15. februar 2018.

Link til tilmelding: http://www.conferencemanager.dk/livscyklusinvesteringmm

 

 


2018-05-24 Etik og professionalisme i aktuarfaget

Hvornår

24. maj 2018 kl. 09:00 - 16:00

 

Hvor

Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV


Underviser

Morten Dige, Aarhus Universitet


Indhold

Kurset præsenterer et udvalg af teoretiske refleksioner over etik i forbindelse med at udøve et specifikt hverv eller fag med indbyggede standarder og krav eller forventninger om bl.a. høj troværdighed, samvittighedsfuldhed, professionalisme og etisk dømmekraft. Der vil blive præsenteret stof fra professionsetik, virksomhedsetik og moralpsykologi.

 

Deltagerne får tilsendt korte tekstuddrag af et omfang på max. 15 [?] sider som forberedelse til kursets emner. Forud for kurset skal hver enkelt deltager desuden indsende en case med en etisk problematik til Morten Dige. I casen beskrives en situation, man selv har været ude for eller er blevet præsenteret for i sit virke som aktuar. En etisk problematik kan være kendetegnet ved ét eller flere af følgende træk (men listen er ikke komplet!):

 • Man oplevede at nogen kom i klemme eller blev overset i en proces eller sagsgang.
 • Man oplevede, at man ikke selv slog til i forhold til formelle eller uformelle standarder.
 • Man oplevede, at handle imod sine personlige eller professionelle værdier.
 • Man var nødt til at "stå på mål" for en beslutning eller fremgangsmåde, som man egentlig ikke kunne stå inde for.
 • Man oplevede et dilemma: at man burde leve op til to ting, som gensidigt udelukker hinanden.

 

Beskriv casen, så du giver svar på følgende:

 1. 1.Hvad var baggrunden for casen/situationen?
 2. 2.Hvem var de relevante parter (interessenter)?
 3. 3.Hvilke reelle handlemuligheder havde du i situationen?
 4. 4.Hvilke grundlæggende hensyn (såvel formelle, juridiske som uformelle, etiske) mener du var på spil i casen/situationen?
 5. 5.Fik situationen et efterspil og gav den anledning til refleksion/efterbearbejdning?
 6. 6.Er der andre aspekter af casen, som du finder det relevant at nævne?

Casen sendes per mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.">Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., senest den 14. maj.

 

Et udvalg af de indsendte cases vil blive inddraget i kurset, så I må gerne være forberedt på at give en ultrakort (2 min.) præsentation af casen. Casene vil naturligvis blive behandlet i fortrolighed uden for kursets rum.

 


Program for kursusdagen den 24. maj

 

09.00-09.45  Velkomst og præsentation

                    Præsentation af (udvalgte) dilemmaer.

10.00-11.00  Præsentation af etiske grundprincipper: ikke-skadevolden, godgørenhed,           respekt for personer og retfærdighed.

11.15-12.00  Professionalisme og professionsetik

12.00-12.30  Diskussion/afrunding af formiddagens program

12.30-13.15  Frokost

13.15-14.15  Virksomhedsetik og social ansvarlighed

14.15-14.35  Kaffepause

14.35-15.30  Hvad kan vi lære af professionelle "skandaler"?

15.30-16.00  Afsluttende diskussion og evaluering af dagen.
 

Pris

2.500 kr.


Tilmelding

Maksimalt deltagerantal: 25

Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.

Tilmeldingsfrist: 15. april 2018

Link til tilmelding: http://www.conferencemanager.dk/kursusetikprofessionalisme


 

 

 

Flere artikler ...

 • 1
 • 2

Sponsor

kpmg-logo KeylaneSponsor Capital Information Edlund