2019-10-30 Kommunikation for aktuarer

Kan du formidle din faglige viden, så dine tekster bliver læst og forstået på den rette måde – både af fagfæller og lægfolk – samtidig med at indholdet bevarer den faglige standard? Og ønsker du at blive bedre til at håndtere mødeoplæg, foredrag, taler eller faglige præsentationer i hverdagssituationer?

På dette kursus lærer du at skrive klart, kompetent og overbevisende, så dine tekster holder på alle niveauer, samtidig med at du får en god, solid basis for at kommunikere mundtligt.

 

Hvornår

Onsdag den 30. oktober 2019 2018, kl. 9-16

Torsdag den 31. oktober 2019, kl. 9-16

Fredag den 1. november 2019, kl. 9-16

 

Hvor

MBK A/S, Pilestræde 61,1. 1112 København K

 

Deltagere

Kurset er for dig, som ønsker at formidle din faglige kunnen, sådan at både lægfolk og faglige kolleger kan forstå dit budskab. På kurset lærer du bl.a. at skelne mellem de faglige niveauer, så du kan tilpasse din kommunikation til den enkelte situation.

Dette 3-dages kursus skal styrke din evne til både at kommunikere skriftligt og mundtligt, således at du efterfølgende kan trække på elementer fra kurset i din hverdag.

 

Udbytte

Du får redskaberne til at opnå en klar og kompetent tone i dine tekster og oplæg, så de opnår faglig troværdighed. På kurset lærer du blandt andet at:

- skrive inddragende, så du får modtageren med fra første ord

- skrive ansvarstagende og imødekommende, så du fremstår troværdig

- skrive nutidigt, uden at det bliver poppet

- få tydeliggjort og præciseret det vigtigste i dit budskab

- inddele og opbygge en tekst hensigtsmæssigt, så budskabet underbygges

- fortælle historie med effektfulde indledninger og afslutninger

- stole på egne evner i face-to-face kommunikation

- blive mindre afhængig af manuskript

- forstå samt at udnytte kropssprog

- inddrage og engagere dine tilhørere

 

Form

Undervisningsformen på kurset veksler mellem oplæg fra underviseren, øvelser og praktiske opgaver. Vi stiller computer til rådighed, så du får mulighed for at deltage aktivt i skriveøvelserne og få tilbagemelding på resultatet. Du bliver ikke ensrettet på kurset, men vælger selv hvilke teknikker og redskaber, du anser for at være mest brugbare i dine arbejdssituationer. Tag derfor gerne egne eksempler med fra din hverdag.

 

Kursusindhold

På dette kursus er sprogteknikken i højsædet: Du får præsenteret nogle sproglige greb, som er hentet fra stilistikken – formidlingens fineste redskabskasse og uundværlig for alle professionelle skribenter.

Vi glæder os til se dig på kurset, hvor vi sammen kan blive klogere på udfordringerne i dine kommunikationssituationer og hjælpe dig med finde ’den røde tråd’.

 

Hjemmearbejde

Kursusudbyttet bliver klart størst, hvis hver kursist senest en uge inden kursusstart sender et arbejdsrelevant tekstuddrag til Kirsten Rask (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ), som underviser på den skriftlige del. Alle kursister skal desuden på 3. dagen holde en 5 minutters præsentation, så det er en god ide at have et udkast til dette klar (ellers må man forvente forberedelsestid om aftenen på 2. dagen).

 

Pris

8.000 kr. (ingen moms)

 

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: 18. september 2019.

Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.

Maksimalt deltagerantal: 10

Link til tilmelding: http://www.aktuarforeningen.dk/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=89&catid=9&Itemid=385&lang=da  (du skal være logget ind)

 

BEMÆRK:

Ved framelding opkræves fuld kursusafgift, medmindre den frameldte selv kan afsætte pladsen til anden side. Også selvom tilmeldingsfristen endnu ikke er udløbet.

 

2019-11-22 Etik og professionalisme i aktuarfaget *TILMELDINGSFRIST FORLÆNGET*

Hvornår

22. november 2019 kl. 09:00 - 16:00

 

Hvor

Campus Emdrup, Lokale A104, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Underviser

Morten Dige, Aarhus Universitet

Indhold

Kurset præsenterer et udvalg af teoretiske refleksioner over etik i forbindelse med at udøve et specifikt hverv eller fag med indbyggede standarder og krav eller forventninger om bl.a. høj troværdighed, samvittighedsfuldhed, professionalisme og etisk dømmekraft. Der vil blive præsenteret stof fra professionsetik, virksomhedsetik og moralpsykologi.

Deltagerne får tilsendt korte tekstuddrag af et omfang på max. 15 sider som forberedelse til kursets emner. Forud for kurset skal hver enkelt deltager desuden indsende en case med en etisk problematik til Morten Dige. I casen beskrives en situation, man selv har været ude for eller er blevet præsenteret for i sit virke som aktuar. En etisk problematik kan være kendetegnet ved ét eller flere af følgende træk (men listen er ikke komplet!):

 • Man oplevede at nogen kom i klemme eller blev overset i en proces eller sagsgang.
 • Man oplevede, at man ikke selv slog til i forhold til formelle eller uformelle standarder.
 • Man oplevede, at handle imod sine personlige eller professionelle værdier.
 • Man var nødt til at "stå på mål" for en beslutning eller fremgangsmåde, som man egentlig ikke kunne stå inde for.
 • Man oplevede et dilemma: at man burde leve op til to ting, som gensidigt udelukker hinanden.

Beskriv casen, så du giver svar på følgende:

 1. Hvad var baggrunden for casen/situationen?
 2. Hvem var de relevante parter (interessenter)?
 3. Hvilke reelle handlemuligheder havde du i situationen?
 4. Hvilke grundlæggende hensyn (såvel formelle, juridiske som uformelle, etiske) mener du var på spil i casen/situationen?
 5. Fik situationen et efterspil og gav den anledning til refleksion/efterbearbejdning?
 6. Er der andre aspekter af casen, som du finder det relevant at nævne?

Casen sendes per mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., senest den 10. november.

Et udvalg af de indsendte cases vil blive inddraget i kurset, så I må gerne være forberedt på at give en ultrakort (2 min.) præsentation af casen. Casene vil naturligvis blive behandlet i fortrolighed uden for kursets rum.

 

Program for kursusdagen den 22. november

 

09.00-09.45  Velkomst og præsentation

                    Præsentation af (udvalgte) dilemmaer.

10.00-11.00  Præsentation af etiske grundprincipper: ikke-skadevolden, godgørenhed, respekt for personer og retfærdighed.

11.15-12.00  Professionalisme og professionsetik

12.00-12.30  Diskussion/afrunding af formiddagens program

12.30-13.15  Frokost

13.15-14.15  Virksomhedsetik og social ansvarlighed

14.15-14.35  Kaffepause

14.35-15.30  Hvad kan vi lære af professionelle "skandaler"?

15.30-16.00  Afsluttende diskussion og evaluering af dagen.
 

Pris

2.500 kr.


Tillmelding
Maksimalt deltagerantal: 25
Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.
Tilmeldingsfrist: 20. oktober 2019
Link til tilmelding: http://www.aktuarforeningen.dk/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=83&catid=9&Itemid=385&lang=da (du skal være logget ind)


Bemærk
Ved framelding opkræves fuld kursusafgift, medmindre den frameldte selv kan afsætte pladsen til anden side. Også selvom tilmeldingsfristen endnu ikke er udløbet.

 

2019-09-23 Finansiel økonomi

"Finansiel økonomi" er et tredageskursus med fokus på tre centrale områder inden for finansiering:

 • corporate finance

 • finansielle markeder

 • porteføljeteori

 

Tre forskere fra CBS giver et overblik over hvert af deres forskningsområder.

  

Del 1: En introduktion til corporate finance

Kursusleder: Claus Parum

 

Kurset beskæftiger sig med centrale økonomiske beslutninger i aktieselskaber. 

Formålet med kurset er at give deltageren et overblik over aktieselskabers tre langsigtede beslutninger: investerings-, finansierings- og udlodningsbeslutningen.

 

Følgende emner / temaer behandles:

 • Målsætning for aktieselskaber.

 • Investeringskalkuler (opstilling af betalingsstrømme og beregning af kapitalværdi).

 • Kapitalstruktur (optimal finansiering af selskabet).

 • Kapitalomkostninger (fastlæggelse af afkastkrav til investeringer: egenkapitalomkostning, fremmedkapitalomkostning samt vægtet gennemsnitlig kapitalomkostning: wacc).

 • Udlodningspolitik (kontant udbytte, køb af egne aktier og henlæggelser).

 

Gennemgangen vil blive suppleret af en række opgaver og praktiske eksempler.

 

Del 2: Finansielle markeder

Kursusleder: Michael Møller

 

Følgende emner behandles:

• Informationsteori

• Forskellige grader af markedseffektivitet, herunder eksempler på inefficiens.

• Økonomiske bobler og finanskrisen

• Overordnede begrundelser for eksistensen af finansielle produkter, herunder skat, regelomgåelse, spekulation, transaktionsomkostninger, selvovervurdering.

 • Pension og finansielle produkter

 • Optioner.

  Investeringsforeninger.

 • Eksotiske finansielle produkter.

 

Gennemgangen vil blive suppleret af enkelte opgaver og mange praktiske eksempler.

 

Del 3: Porteføljeteori

Kursusleder: Carsten Sørensen

 

Kurset giver en introduktion til den finansieringsteoretiske modellering og analyse af individers optimale porteføljevalg og ligevægtsimplikationer for priser og afkast på finansielle aktiver i økonomien.

Formålet med kurset er at give et overblik over emnet og forståelse for de overordnede problemstillinger og indsigter, som teorien giver. Deltagerne vil dog også få konkrete redskaber til at analysere basale klassiske porteføljeproblemer i praksis.

  

Følgende emner/temaer behandles:

 • Standard porteføljeproblemer og mean-variance analyse

 • Bestemmelse af optimale porteføljer i et mean-variance setup

 • Lidt om modeller for ligevægtspriser på finansielle fordringer (CAPM, APT)

 • Dynamiske porteføljevalgsmodeller

 • Optimal asset allocation over livscyklen

  

Gennemgangen vil blive suppleret af enkelte små opgaver i løbet af dagen.

 

Hvornår

23.-25. september 2019 kl. 9.00-17.00.

 

Hvor

Copenhagen Island, Kalvebod Brygge 53, 1560 København V

 

Pris

8.500 kr. (ingen moms)

 

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: 19. august 2019

Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.

Maksimalt deltagerantal: 25

Link til tilmelding: http://www.aktuarforeningen.dk/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=65&catid=9&Itemid=385&lang=da  (du skal være logget ind)

 

BEMÆRK:

Ved framelding opkræves fuld kursusafgift, medmindre den frameldte selv kan afsætte pladsen til anden side. Også selvom tilmeldingsfristen endnu ikke er udløbet.

 

2019-03-25 Kommunikation for aktuarer

Kan du formidle din faglige viden, så dine tekster bliver læst og forstået på den rette måde – både af fagfæller og lægfolk – samtidig med at indholdet bevarer den faglige standard?

Og ønsker du at blive bedre til at håndtere mødeoplæg, foredrag, taler eller faglige præsentationer i hverdagssituationer?

På dette kursus lærer du at skrive klart, kompetent og overbevisende, så dine tekster holder på alle niveauer, samtidig med at du får en god, solid basis for at kommunikere mundtligt.

 

Hvornår

Mandag den 25. marts 2019 2018, kl. 9-16

Tirsdag den 26. marts 2019, kl. 9-16

Onsdag den 27. marts 2019, kl. 9-16

 

Hvor

MBK A/S, Pilestræde 61,1. 1112 København K

 

Deltagere

Kurset er for dig, som ønsker at formidle din faglige kunnen, sådan at både lægfolk og faglige kolleger kan forstå dit budskab. På kurset lærer du bl.a. at skelne mellem de faglige niveauer, så du kan tilpasse din kommunikation til den enkelte situation.

Dette 3-dages kursus skal styrke din evne til både at kommunikere skriftligt og mundtligt, således at du efterfølgende kan trække på elementer fra kurset i din hverdag.

 

Udbytte

Du får redskaberne til at opnå en klar og kompetent tone i dine tekster og oplæg, så de opnår faglig troværdighed. På kurset lærer du blandt andet at:

- skrive inddragende, så du får modtageren med fra første ord

- skrive ansvarstagende og imødekommende, så du fremstår troværdig

- skrive nutidigt, uden at det bliver poppet

- få tydeliggjort og præciseret det vigtigste i dit budskab

- inddele og opbygge en tekst hensigtsmæssigt, så budskabet underbygges

- fortælle historie med effektfulde indledninger og afslutninger

- stole på egne evner i face-to-face kommunikation

- blive mindre afhængig af manuskript

- forstå samt at udnytte kropssprog

- inddrage og engagere dine tilhørere

 

Form

Undervisningsformen på kurset veksler mellem oplæg fra underviseren, øvelser og praktiske opgaver. Vi stiller computer til rådighed, så du får mulighed for at deltage aktivt i skriveøvelserne og få tilbagemelding på resultatet. Du bliver ikke ensrettet på kurset, men vælger selv hvilke teknikker og redskaber, du anser for at være mest brugbare i dine arbejdssituationer. Tag derfor gerne egne eksempler med fra din hverdag.

 

Kursusindhold

På dette kursus er sprogteknikken i højsædet: Du får præsenteret nogle sproglige greb, som er hentet fra stilistikken – formidlingens fineste redskabskasse og uundværlig for alle professionelle skribenter.

Vi glæder os til se dig på kurset, hvor vi sammen kan blive klogere på udfordringerne i dine kommunikationssituationer og hjælpe dig med finde ’den røde tråd’.

 

Hjemmearbejde

Kursusudbyttet bliver klart størst, hvis hver kursist senest en uge inden kursusstart sender et arbejdsrelevant tekstuddrag til Kirsten Rask (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ), som underviser på den skriftlige del. Alle kursister skal desuden på 3. dagen holde en 5 minutters præsentation, så det er en god ide at have et udkast til dette klar (ellers må man forvente forberedelsestid om aftenen på 2. dagen).

 

Pris

8.000 kr. (ingen moms)

 

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: Kurset er fuldt tegnet.

Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.

Maksimalt deltagerantal: 10

Link til tilmelding: Kurset er fuldt tegnet.

https://conferencemanager.events/kommunikation

 

BEMÆRK:

Ved framelding opkræves fuld kursusafgift, medmindre den frameldte selv kan afsætte pladsen til anden side. Også selvom tilmeldingsfristen endnu ikke er udløbet.

 

2019-03-06 Machine Learning

Uddannelsesmål

Målet med kurset er at lære at forstå og bruge metoder inden for machine learning. Ved kursusafslutning vil deltagerne selv være i stand til at køre programmer samt at forstå, hvad der laves. Desuden vil deltagerne være i stand til at give meningsfulde fortolkninger af resultaterne. Metodernes begrænsninger og svagheder vil også være en del af indholdet. Vi ser både på skadebeløb og skadefrekvenser.


Hovedemner

Dag 1: Splines, Lasso og ridge regression, Lineære additive modeller, Generaliserede lineære modeller, Projection pursuit, Neurale nætverk samt MARS (Multivariate Adaptive Regression splines).

Dag 2: Regressionstrær. Enkle træer (CART) samt boosting og random forests. 

Dag 3: Klassifikation. Klassisk lineær klassifikation inklusiv logistisk klassifikation. Neurale netværk, CART, random forest og boosting. Muligvis også SVM (Support Vector Machines).


Hvornår
Kurset består af tre undervisningsdage den 6.-8. marts 2018.


Hvor
Copenhagen Island, Kalvebod Brygge 53, 1560 København V.


Underviser
Jostein Paulsen, Professor ved Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet


Faglige forudsætninger/forberedelse
Der vil blive en del programmering i R, så forudgående kendskab til R er en nødvendighed.


Forløb
Det bliver en blanding af teoripræsentation og afprøvning på egen pc. Data vil blive gjort tilgængelige, inden kurset begynder. 

Der skal bringes egen PC til kurset med R installeret.


Pris
8.500 kr.


Tilmelding
Maksimalt deltagerantal: 30
Kurset er kun åbent for medlemmer af Aktuarforeningen.
Tilmeldingsfrist: 19. februar 2019

Link til tilmelding: https://conferencemanager.events/machinelearning

 

BEMÆRK:

Ved framelding opkræves fuld kursusafgift, medmindre den frameldte selv kan afsætte pladsen til anden side. Også selvom tilmeldingsfristen endnu ikke er udløbet.

 

Sponsor

kpmg-logo KeylaneSponsor Capital Information Edlund